خواص شیر برای سلامت بدن!

اقتصاد ایران: بر روی کره زمین نمی‌توانید هیچ ماده غذایی مغذی مانند شیر پیدا کنید!

- اخبار بازار -

شیریکغذایکامل،اصیلوسالماستکهفوایدآنبرهیچکسپوشیدهنیست. نوشیدنیکلیوانشیر گرم همراه با کمی عسل هنگام صبح، احساسشادیوطراوت فوق العاده به شما می‌بخشد تا برای کل روز سرحال و پرانرژی باشید.اینمنبعغذاییسالمسرشارازپروتئینهاوویتامینهایمهماستکهبرایسلامتبدنضروریاست. خواصآنبهقدریزیادمیباشدکه اگرتنهایکبارطعملذیذآنرابچشیدحتماعاشقشخواهیدشدوآنرادرلیستمصرفروزانهخودقرارمیدهید. فراموشنکنیدکهتنهادوستورفیقشمادرزندگیشیراستکهمیتواندحیاتشماراحفظکندورشدوترقیشمارابهبودبخشد.

خواصشیربرایسلامتبدن

فوایدشیرآنقدرزیاداستکهیکمنبععالیبرایکلسیموویتامیندی،پتاسیم،ویتامینب12،امگاپروتئینوانواعاسیدهایچربمیباشد. اینموادبرایسلامتیبدنبسیارضروریهستندودرهرغذاییشایددوالیسهموردآنوجودداشتهباشد. شیرحاویتمامیاینموادوسایرمادههایضروریبدناستکهتنهانوشیدنیکلیوان،شماراپرانرژیوقبراقمیکند.

شیرESLرامک  شیریمتفاوتوبینهایتسالموخوشمزهاستکهمزهیآنطعمخوشلحظههارابههمراهسلامتیبرایشمابهارمغانخواهدآورد. درادامهبافوایدایننوشیدنی خوشمزه آشناخواهیدشد.

استخوانهایفولادیبرایخودبسازید!

شایدباخودبگوییدحالایکلیوانشیرهمتاثیرزیادیرویاستخواننداردپسخوردنبانخوردنآنفرقینخواهدداشت. اماکاملابرخلافعقیدهشماست. شایدیکلیوانازآننتواندازشمایکضدگلولهبسازد،امایکسپرحفاظتیدربرابربلاهاوآسیبخواهدبود. منبعغنیازکلسیمآنکمکمیکندتاسلامتاستخوان،دندان،حرکتعضلاتبدنوحتیسیستمعصبیمغزیشماحفظشودوبهبودیابد. شیرESLبهراحتیازاستخوانهایشمایکفولادآهنینمیسازد!

سلامتقلبخودراحفظکنید

اگرقلبشمادچارناراحتیاستویارگگرفتهشدهدارید،حتمادیگرمیدانیدکهمصرفپتاسیممیتواندقلبشماراازچنگچربیهایمسدودکنندهنجاتدهدوهمچنینفشارخونراپایینبیاورد. پتاسیمموجوددر شیر،میتوانداحتمالبروزسکتهقلبیوبیماریهایمربوطبهقلبوعروقراکاهشدهد.

بهجنگافسردگیوبیخوابیبروید!

اگرمدامحسناراحتیبهشمابهدستمیدهد،گوشهایمینشینیدوزانویغمبغلمیگیرید، شاید بهتر باشد غذاهایی که ویتامین D دارند را بیشتر مصرف کنید. وجودویتامینDدرفرمولاسیونبرخی مواد غذایی نظیر شیر،بهتولیدسروتونیندربدنکمکمیکندکهبررویخلقوخواثربسیاریخواهدداشت. کمبوداینویتامینخوابشمارابههممیریزدوناراحتیوبدخلقیبههمراهمیآورد. یکلیوان شیرآن هم بهصورتروزانه،شماراازچنگبدخلقی‌‌هاوبیخوابینجاتمیبخشد. شیر علاوه بر فواید و مزایای که برای بدن‌تان دارد بسیار هم خوشمزه است و نوشیدن آن نیز حس لذت بخشی دارد.

سرطانراازخوددورکنید

همراهیکلسیمباویتامینDمیتواندخطرابتلابهسرطانرودهبزرگرادرشماکاهشدهدوبهصفربرساند. اگراینویتامیندربدنبهاندازهکافیوجودداشتهباشد،بیماریوسرطانراازشمادورمیکندوسلامتیشماراتضمینخواهدکرد. میزانکلسیموویتامیندریکلیوانازایننوشیدنیبهاندازهکافیمیباشدکهمصرفروزانهآنبرایهرکدامازماواجباست. یادتاننرودکهمصرفکلسیمبهمقدارزیادموجببروزسرطانپروستاتمیشود.

یکرژیمعالیباکاهشوزنداشتهباشید

جالب است بدانید شیر پروتئین بسیار بالاییدارد، که میتواندشماراچندینساعتدرحالتسیرینگهداردوازخوردنزیادجلوگیریکند. وجوداسیدلینولئیککونژوگهتواناییتجزیهچربیومهارتولیدآنرادارد،بنابراینبامیزانکلسیمخودمیتواندبهراحتیجلویچاقیرابگیرد.

فواید شیرکاکائو

بیشترافرادبهخصوصبچههاعلاقهشدیدیبه شیرکاکائو دارند. شیرکاکائوخوشمزهوتازهرامک،تمامیخواصبالاراداردامالیستموادمغذیآنممکناستباشیرساده کمیمتفاوتباشد. شیرکاکائوESLرامک2.5% چربیداردکهطعملذیذآنهمهمارابهمصرفیکلیواندرروزتشویقخواهدکرد. اگرفرزندانشماعلاقهبه نوشیدن شیرندارند،میتوانیدشیرکاکائوی رامکرابرایآنهاتهیهکنیدتاعلاوهبرتشویقوترغیب،تمامویتامینوموادمغذیلازمبرایبدن‌شانرافراهمکنید. انواع شیرکاکائوهای ESL رامک را می‌توانید در دو وزن 210 سی سی و 700 سی سی از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین تهیه کنید

طعم واقعی شیر

همانطورکهپیداستشیربهعنوانیکغذاوحتیدارویمعجزهآساعملمیکند! شیریکهطعمعالیوارزش غذایی بالاییداشتهباشد،همچنیندرکنارآنطعملذیذودلچسبیبدهدارزشامتحان کردنرادارد. شیرESLرامکجزوایندستهمیباشدکهبسیارخوشمزهوغنیازموادضروریبرایسلامتیبدناست.

در این مقاله تلاش کردیم برخی فواید و مزایای شیرESL را برایتان شرح دهیم. به‌طور کلی شیرهایESL یا فراپاستوریزه کهازنظرطعموماندگاریخیلیکیفیتعالیترینسبتبهشیرهایپاستوریزهدارند. موادمغذیدرایننوشیدنیحفظمیشودوماندگاریآنبسیاربالاستتا به‌کاملجذببدنشماشود. توصیه می‌کنیمکهدرکنارشیر سادهازشیرکاکائوکهآنهمبهصورتفراپاستوریزهدررامکتولیدمیشودبهرهمندشویدوسلامتوشادابیراسرسفرهغذاییخودوعزیزانتانبیاورید.

"این مطلب تبلیغاتی است"

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 281202 1,382.00 (0.49%)
یورو 296011 1,352.00 (0.46%)
درهم امارات 76570 376 (0.49%)
یوآن چین 40008 185 (0.46%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ