تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x3500238
شناسه : 3500238
تاریخ :
انشاد خوانی زیبای داور سوری برنامه محفل اقتصاد ایران: انشادخوانی رضوان درویش قاری بین المللی و داور برنامه محفل را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان