تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فرهنگ
لینک : econews.ir/5x2520873
شناسه : 2520873
تاریخ :
آهنگ مناسبتی «انتظار» از محسن عبدالملکی اقتصاد ایران: آهنگ مناسبتی «انتظار» از محسن عبدالملکی

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان