رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي:

تصویب 30 پروژه شاخص اقتصاد مقاومتي برای توسعه خراسان رضوی

اقتصاد ایران: مشهد :همزمان با هفته دولت نشست خبري مديران سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي باحضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ،جمشيدي با اشاره به عملكرد اعتبارات هزينه اي وتملك دارائيهاي سرمايه اي استان درسال گذشته وهمچنين وضعيت اعتبارات استان درقانون بودجه سال 1399 اظهار داشت : مجموع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي استان در سال 1398 بالغ بر 25753 ميليارد ريال مي باشد كه نسبت به اعتبار سال قبل 10درصد افزايش يافته است، از اين رقم ، 9102 ميليارد ريال معادل 35 درصد مربوط به اعتبارات هزينه اي و 16651 ميليارد ريال معادل 65درصد نيز مربوط به اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي مي باشد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي با بيان اين كه تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي استان در مجموع 61 درصد مي باشد، تخصيص اعتبارات هزينه اي را 93 و تخصيص اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي را نيز 43 درصد اعلام كرد.

وی درخصوص اعتبارات هزينه‌اي از محل درآمد عمومي در سال 1398 اظهار داشت : اعتبارات هزينه‌اي استان خراسان رضوي درقانون بودجه 1398 با 18.8درصد افزايش نسبت به رقــم مشابه سال 1397معادل 7077 ميلياردريال مي‌باشد كه 5.7 درصد از اعتبارات هزينه اي استان هاي كشور را تشكيل مي دهد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با اشاره به وضعيت اعتبارات استان در قانون بودجه سال 1399 تصريح كرد: درآمدهاي استاني پيش‌بيني شده در قانون بودجه 1399 براي استان خـــراسان رضوي با 32.2 درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال قبل 60058 ميليارد ريال مي باشد كه اين رقم 3.6 درصد از درآمدهاي استانهاي كشور را تشكيل مي‌دهد.

جمشيدي دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اجراي طرح هاي آماري در معاونت آمار واطلاعات اين سازمان خاطر نشان كرد: در سال گذشته 26 طرح آماري دراين معاونت در سطح استان اجرا شد كه جمع آوري داده هاي 7 طرح از طريق تبلت و مابقي طرح ها نيز در قالب پرسشنامه و سايت اينترنتي بوده است.

وي افزود: از بين اين طرحهاي آماري10 طرح خانواري و مابقي طرح ها نيز در دسته كارگاهي انجام پذيرفته است که تعداد نمونه هاي طرح هاي خانواري تعداد 24374 و تعداد ساير نمونه ها اعم از كارگاهي 18863 نمونه بوده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به مفاد ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه كشور براي توسعه روستايي اظهار داشت: دولت موظف است به منظور تحقق سياست‌هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود در نواحي روستايي وارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت‌محور روستاها اقداماتي را مطابق قوانين و در قالب بودجه‌هاي سنواتي انجام دهد.

جمشيدي درخصوص فرايند تهيه اسناد آمايش سرزمين استان خاطر نشان كرد: در راستاي دستيابي به اهداف مديريت بهينه و به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن، تشكيل شوراي آمايش سرزمين در آيين‌نامه اجرايي ماده 182 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد و سپس در ماده 26 قانون برنامه ششم تهيه اسناد آمايش و همچنين ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور تشكيلات و وظايف شوراي عالي آمايش در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وي با اشاره به مهمترين اقدامات انجام شده و دستاوردها درحوزه اقتصاد مقاومتي استان خراسان رضوي اظهار داشت: اتمام بيش از 70 پروژه عمراني مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان تا پايان مردادماه سال 1399در سطح استان وهمچنين شناسايي و معرفي 30 پروژه شاخص اقتصاد مقاومتي استان در سال 1398 به امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور و ابلاغ 25 پروژه تاييد شده توسط اين امور به استان به منظور بارگذاري در سامانه نيپا ازجمله مهمترين اين اقدامات در سال گذشته مي باشد.

وي افزود: در سال 1399 نيز 25 پروژه شاخص اقتصاد مقاومتي استان توسط امور مذكور تاييد و به استان ابلاغ و در سامانه نيپا بارگذاري شده است. 

جمشيدي در ارتباط با عملكرد واگذاري پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش غير دولتي با تكيه بر ماده 27 قانون الحاق (2) در سال 1398اظهار داشت : فهرست پروژه هاي تملك دارايي هايي سرمايه اي قابل واگذاري خراسان رضوي كه با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذيربط تهيه شده در مجموع شامل 473 پروژه با استفاده از 7 ظرفيت قانوني بوده است .

وي درخصوص برنامه واگذاري پروژه هاي مذكور در سال 1399 خراسان رضوي تصريح كرد: در سال جاري تمركز دولت بر واگذاري پروژه هاي تملك دارايي هايي با استفاده از ظرفيت ماده 27 قانون الحاق (2) قرار دارد و به اين منظور اعتبارات موضوع تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در 2 سطح استاني و ملي تصويب و ابلاغ شده است.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به فعاليت هاي حوزه نظام فني واجرايي ودبيرخانه شوراي فني استان اظهار داشت :تعداد پروژه هاي ملي ارزيابي و نظارت شده از پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سال مالي 1397، 1050 پروژه با اعتبار 34500 ميليارد ريال مي باشد.

وي تعداد پروژه هاي استاني ارزيابي و نظارت شده از پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سال مالي 1398را 4314 پروژه با اعتبار 15900 ميليارد ريال اعلام كرد.

جمشيدي درخصوص اهم اقدامات اين سازمان درحوزه برنامه اصلاح نظام اداري اظهار داشت : ﻧﻘﺸﻪ راه اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ادارى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮى وﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻧﻈﺎم ادارى وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاى اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ادارى، ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در راستاي سنجش تحقق اهداف برنامه جامه صلاح نظام اداري خاطرنشان كرد: اين ارزيابي دردوبعد شاخصهاي عمومي(در رابطه بابرنامه هاي تحول اداري)وشاخصهاي اختصاصي( در راستاي وظايف اختصاصي دستگاهها) انجام مي شود.

برچسب‌ها :

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار خرید 24759 0 (0%)
یورو خرید 28235 0 (0%)
درهم خرید 6741 0 (0%)
دلار فروش 24984 0 (0%)
یورو فروش 28492 0 (0%)
درهم فروش 6803 0 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 285000 0.00 (0%)
یورو 300325 0.00 (0%)
درهم امارات 77604 0 (0%)
یوآن چین 41133 0 (0%)
لیر ترکیه 16977 0 (0%)
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ